Short Prayer Before Class Tagalog (Opening Prayer)

A simple and easy prayer can impact your life If you pray to the almighty from your true heart, especially in the beginning. Today, in this post, you can use our shared Tagalog prayer before class starts. And be thankful to god for whatever he gave you and the opportunity to learn in today’s class.

Usually, in Christian schools, such prayer is offered to god as an opening prayer before class starts.

In this post, we shared prayer examples in Tagalog with English translation. Only 30-60 seconds to recite these prayers. Teachers and students can use these short and sweet prayers in their classes, whether offline or online.

Tagalog/Filipino Opening Prayer for Students & Teachers

Mahal na Panginoon, buong kababaang-loob kong humihingi ng karunungan at pang-unawa habang pumapasok ako sa aking mga klase. Mangyaring bigyan ako ng kakayahang maunawaan ang mga konsepto at ideya na ipinakita ng aking mga guro. Tulungan akong gamitin ang kaalamang ito sa aking buhay at maging mas mabuting mag-aaral. Nagpapasalamat ako sa pagkakataong matuto, at dalangin ko na gabayan mo ako sa paglalakbay na ito. Amen.

Dear Lord, I humbly ask for wisdom and understanding as I attend my classes. Please give me the ability to understand the concepts and ideas presented by my teachers. Help me apply this knowledge to my life and become a better student. I am grateful for the opportunity to learn, and I pray that you will guide me on this journey. Amen.

Panginoon, bigyan mo po ako ng pasensya at tiyaga upang harapin ang mga hamon ng aking pag-aaral. Mangyaring tulungan akong manatiling nakatutok at hindi ako sumusuko kapag ang mga bagay ay nagiging mahirap. Sa iyong lakas, malalampasan ko ang mga hadlang at magtagumpay sa aking mga klase. Pagpalain ang aking mga pagsisikap at susulitin ko ang pagkakataong ito sa edukasyon. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen.

Lord, please grant me patience and perseverance as I face the challenges of my studies. Please help me stay focused; I will not give up when things get tough. With your strength, I can overcome obstacles and succeed in my classes. Bless my efforts, and I will make the most of this educational opportunity. In your name, I pray. Amen.

Mahal na Diyos, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa kaloob na edukasyon. Salamat sa pagkakataong matuto at umunlad. Pagpalain mo ang aking mga guro at kaklase at tulungan mo akong maging isang mabuting mag-aaral. Bigyan mo ako ng iyong mga pagpapala upang makuha ang mga kaalamang ipinakita sa klase at gamitin ito para sa ikabubuti ng mundo. Sa iyong biyaya, nakahanap ako ng layunin at inspirasyon. Amen

Tagalog prayer before class Mahal na Diyos, hinihiling ko ang iyong gabay at bigyan ako lakas upang malampasan

Dear God, I want to express my gratitude for the gift of education. Thank you for the opportunity to learn and grow. Bless my teachers and classmates and help me to be a good student. Give me your blessings to absorb the knowledge presented in the class and use it for the betterment of the world. In your grace, I find purpose and inspiration.

Mahal na Diyos, hinihiling ko ang iyong gabay at tulong sa pagsisimula ko ng aking araw sa paaralan. Mangyaring gabayan ako sa tamang direksyon, tulungan akong maunawaan ang aking mga aralin at bigyan ako ng lakas upang malampasan ang anumang hamon na aking kinakaharap. Pagpalain ang aking mga guro at kaibigan, at nawa ang araw na ito ay mapuno ng karunungan, kabaitan at tagumpay. Sa pangalan mo, dalangin ko. Amen.

Dear God, I ask for your guidance and help as I begin my day at school. Please guide me in the right direction, help me understand my lessons, and give me the strength to overcome any challenges I face. Bless my teachers and friends, and may this day be filled with wisdom, kindness, and success. In your name, I pray. Amen.

Also See: Dr. Jose Rizal Quotes Tagalog

Mahal na Diyos, bigyan mo ako ng lakas ng loob at kumpiyansa na aktibong lumahok sa iyong mga klase. Tulungan mo akong malampasan ang aking pagkamahiyain at takot sa pagsasalita. bigyan mo ako ng kakayahang magtanong at humingi ng paglilinaw kung kinakailangan. Magiging mas tiwala akong mag-aaral at mag-aambag ng positibo sa komunidad ng aking paaralan. Sa iyong mapagmahal na presensya, nararamdaman ko ang kapangyarihan.Amen

Dear God, give me the courage and confidence to actively participate in your classes. Help me overcome my shyness and fear of speaking. give me the ability to ask questions and ask for clarification if needed. I will become a more confident student and contribute positively to my school community. In your loving presence, I feel the power.Amen.

Panginoon, nananalangin ako para sa mga bigkis ng pagkakaibigan at pagkakaisa sa aking silid-aralan. Pagpalain ang aking mga kaklase at guro. Tulungan kaming magtulungan nang maayos, suportahan ang isa’t isa at lumikha ng positibong kapaligiran sa pag-aaral. Nawa’y manaig sa atin ang kabaitan at paggalang habang sumusulong tayo sa ating paglalakbay sa edukasyon. Sa iyong pangalan, nais naming umunlad nang sama-sama.

Lord, I pray for bonds of friendship and unity in my classroom. Bless my classmates and teachers. Help us work together harmoniously, support each other and create a positive learning environment. May kindness and respect prevail among us as we move forward in our educational journey. In your name, we want to grow together.

Dear God, bigyan mo ako ng focus at sipag para masulit ang aking mga klase. Mangyaring alisin ang mga distractions at tulungan akong mag-concentrate sa aking pag-aaral. Palakasin ang aking determinasyon na tapusin ang mga takdang-aralin at mabisang mag-aral. Naniniwala ako na sa iyong gabay, makakamit ko ang aking mga layunin sa akademiko. Salamat sa iyong suporta.Amen

Dear God, grant me the focus and diligence to make the most of my classes. Please remove distractions and help me concentrate on my studies. Strengthen my resolve to complete assignments and study effectively. I believe that with your guidance, I can achieve my academic goals. Thank you for your support.Amen.

Panginoon, mangyaring punan ang aking puso ng kabaitan at habag habang nakikipag-ugnayan ako sa aking mga kaklase at guro. Tulungan mo akong maging maunawain at matulungin. Magbibigay ako ng tulong sa mga nangangailangan at magpapaunlad ng diwa ng mabuting kalooban sa komunidad ng aking paaralan. Salamat sa iyong mga pagpapala. Sa iyong presensya, nakakahanap ako ng lakas upang maging isang mas mabuting tao.Amen.

Lord, please fill my heart with kindness and compassion as I interact with my classmates and teachers. Help me to be understanding and supportive. I will extend a helping hand to those in need and foster a spirit of goodwill in my school community. Thank you for your blessings. In your presence, I find the strength to be a better person.

Mahal na Diyos, sa pagsisimula ko sa aking paglalakbay sa edukasyon, nananalangin ako para sa isang maliwanag at matagumpay na kinabukasan. Nawa’y ang kaalaman at kasanayan na aking natamo sa aking mga klase ay humantong sa akin sa isang kasiya-siya at may layunin na buhay. Pagpalain mo ang aking mga hangarin at pangarap, at gabayan mo ako tungo sa pagkamit ng mga ito. Salamat sa iyong patuloy na presensya at paggabay. Sa pangalan mo, ako’y may pag-asa. Amen.

Dear God, as I begin my educational journey, I pray for a bright and successful future. May the knowledge and skills I acquire in my classes lead me to a fulfilling and purposeful life. Bless my aspirations and dreams, and guide me toward achieving them. Thank you for your constant presence and guidance. In your name, I have hope. Amen.

Also See: Closing Prayer after class in Tagalog

Final Words

I hope you like our Tagalog prayer, which can be performed before class. These are some examples that may help you in school. Reciting prayer with classmates makes us feel beautiful, self-confident, and satisfactory, and it is a great start. If you want to tell something about this post, comment below.

Leave a Comment