25 Best Inspirational & Motivational Quotes Tagalog (With Images)

Post is about supper collection of tagalog quotes about life and  tagalog inspirational quotes. Which puts energy to you and let you dream to  goals and if you truly understand meaning you will encourage your self to take action for your goals.

No matter where you are, you can make your life as how you want in next future days . Quotes from very successful person from history never neglect the sayings of great persons just try to understand better. Here i providing you Tagalog motivational quotes with english translation vice-versa . Feel free to share this page on social media.

Best Motivational Tagalog Life Quotes

Ang pag-abot sa iyong mga pangarap ang pinakamalaking abentura ng buhay.
– Oprah Winfrey

English Translation: The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams.

tagalog life quote image Oprah Winfrey

“Ako lang ang makakapagpabago sa buhay ko. Walang ibang makakagawa nito sa akin.”
– Carol Burnett

English Translation: Only I can change my life. No one can do it for me. – Carol Burnett

Tagalog life Quote by Carol Burnett

Ang buhay ay parang pagbibisikleta. Kailangang sumulong upang mapanatili ang balanse.
– Albert Einstein

English Translation: Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.

quote image 3

Walang gaanong kailangan para magkaroon ng masayang buhay; nasa loob mo ang lahat ng ito, sa iyong paraan ng pag-iisip.
– Marcus Aurelius

English Translation: Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

quote image 4

Pinagpala akong magkaroon ng napakaraming magandang bagay sa aking buhay – pamilya, mga kaibigan, at ang Diyos. Lahat sila ay nasa isip ko araw-araw.
– Lil’ Kim

English Translation: I am blessed to have so many great things in my life – family, friends and God. All will be in my thoughts daily

quote image 5

Kagustuhan ang pagiging masaya. Maaari mong piliing maging masaya. May mga magpapalungkot sa iyo sa buhay, pero nasa iyo kung magpapaapekto ka o hindi.
– Valerie Bertinelli

English Translation: Happiness is a choice. You can choose to be happy. There’s going to be stress in life, but it’s your choice whether you let it affect you or not.

quote image 6

Ang layunin ng buhay ng tao ay ang magsilbi, at ang magmalasakit at tumulong sa kapwa.
– Albert Schweitzer

English Translation: The purpose of human life is to serve, and to show compassion and the will to help others.

quote image 7

Ngumiti sa harap ng salamin. Gawin mo ito tuwing umaga at mapapansin mo ang malaking pagbabago sa iyong buhay.
– Yoko Ono

English Translation: Smile in the mirror. Do that every morning and you’ll start to see a big difference in your life.

Quote image 8

Dahil sa ngiti mo, ginagawa mong mas maganda ang buhay.
– Thich Nhat Hanh

English Translation: Because of your smile, you make life more beautiful.

Quote image 9

Tayo ang pinipili nating maging tayo.
-Green Goblin

English Translation:We are who we choose to be.

Quote image 10

Sa tingin ko, ang pagmamahal sa buhay ang susi sa habambuhay na pagkabata.
-Doug Hutchison

English Translation: I think being in love with life is a key to eternal youth.

Quote image 11

Ang buhay ay pangarap para sa marurunong, laro para sa mga hangal, komedya para sa mayayaman, trahedya para sa mahihirap.
– Sholom Aleichem

English Translation:Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Quote image 12

Ang buhay ay hindi tugkol sa paghahanap sa sarili. Ang buhay ay tungkol sa pagbuo ng sarili.
– George Bernard Shaw

English Translation:Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

quote image 13

Magiging malaking bahagi ng buhay mo ang iyong trabaho, at ang tanging paraan para ganap na maging masaya ay ang pagkakaroon ng sa tingin mo ay magandang trabaho. At ang tanging paraan para makapagtrabaho nang mahusay ay ang mahalin ang iyong ginagawa. Kung hindi mo pa ito nahahanap, ipagpatuloy mo lang ang paghahanap. Huwag kang tumigil. Tulad ng lahat ng may kinalaman sa puso, mararamdaman ko kung nahanap mo na ito. – Steve Jobs

Also See: Sweet Tagalog Love Quotes for Her & Him

Motivational and Inspirational Tagalog Quotes

Hindi mo matatawid ang karagatan sa pamamagitan lamang ng pagtayo at pagtitig sa tubig.
– Rabindranath Tagore

English Translation: You can’t cross the sea merely by standing and staring at the water.

Tagalog motivational quote

Itigil Na Ang Pagsasalita At Simulan Na Ang Paggawa Para Makapagsimula.
– Walt Disney

English Translation: The Way Get Started Is To Quit Talking And Begin Doing.

Tagalog Inspirational and motivational quote

Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka magsisimula.
– Helen Rowland

English Translation: You will never win if you never begin.

Quote image 16

Hindi Ako Mapatutumba Ng Kabiguan Kung Sapat Ang Lakas Ng Determinasyon Kong Magtagumpay.
– Og Mandino

English Translation: Failure Will Never Overtake Me If My Determination To Succeed Is Strong Enough

Quote image 17

Ang pagtatakda ng mga tunguhin ang unang hakbang sa paglalantad ng di-nakikita.
– Tony Robbins

English Translation: Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. – Tony Robbins

Quote image 18

Gumagawa Tayo Ng Takot Habang Walang Ginagawa. Napagtatagumpayan Natin Ito Sa Pamamagitan ng Aksiyon.
– Dr. Henry Link

English Translation: We Generate Fears While We Sit. We Overcome Them By Action.

Quote image 19

Sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay, kailangan nating magtuon upang makita ang liwanag.
– Aristotle

English Translation: It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

Quote image 20

May nagpapahinga sa lilim ngayon dahil may nagtanim ng puno noon.
– Warren Buffett

English Translation: Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago.

Quote image 21

Maniwala kang kaya mo at nangangalahati ka na sa layunin mo.
– Theodore Roosevelt

English Translation: Believe you can and you’re halfway there.

Quote image 22

Hayaan mong bahagyang magsayaw ang buhay sa mga hangganan ng Panahon na parang hamog sa dulo ng dahon.
– Rabindranath Tagore

English Translation: Let your life lightly dance on the edges of Time like dew on the tip of a leaf.

Quote image 23

Kinamuhian ko ang bawat minuto ng pagsasanay, ngunit sinabi ko, ‘Huwag kang sumuko. Tiisin ang hirap ngayon at mamuhay kang kampeon habambuhay.
– Muhammad Ali

English Translation: I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.

Quote image 24

Ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok nang isa pang beses.
– Thomas A. Edison

English Translation:way to succeed is always to try just one more time.

Quote image 25

Share these positive quotes on Social media Press social buttons to share, Thanks for reading. Thanks for visiting our site Tagalog Like.

Also See: Jose Rizal Quotes Tagalog

Comments

Leave a Comment