Tagalog Prayer After Class (Closing Prayer) For Students

Gratitude makes us humble, happier, and peaceful, and why not be thankful to god for we got a chance to learn something today in school?

Prayer also helps a positive mindset and kindness within us. After the Class ends for the day in a school or at online Class, it is good to pray to god while gathering all students and teachers.

Whatever we learn from our teacher because god gave us a chance to learn. Here, we provide Tagalog prayer after Class to benefit you, and these closing prayer for school. It will help you get an idea about prayer, which we provided below.

Prayer after Class Tagalog for School and Online Class

Mahal na Panginoon, nagtitipon kami ngayon pagkatapos ng paaralan upang mag-alay ng aming pasasalamat. Pinahahalagahan namin ang kaalaman na nakukuha namin araw-araw. Pagpalain ang aming mga guro, kaklase, at mga mahal sa buhay. Nawa’y patuloy tayong matuto, umunlad, at maging mapagkukunan ng inspirasyon para sa iba. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na harapin ang mga hamon. Sa pangalan mo, kami ay nananalangin. Amen.

Dear Lord, we gather today after school to offer our thanks. We value the knowledge we gain every day. Bless our teachers, classmates, and loved ones. May we continue to learn, grow, and be a source of inspiration for others. Give us strength and courage to face challenges. In your name, we pray. Amen.

Panginoong Hesus, sa tahimik na sandaling ito pagkatapos ng klase, hinahanap namin ang iyong presensya. Palibutan mo kami ng iyong pagmamahal at pang-unawa. Hayaan ang iyong mga aral na umalingawngaw sa loob namin. Tulungan kaming dalhin ang mga aral mula ngayon hanggang bukas. Nawa’y ang aming buhay ay maging testamento sa iyong biyaya. Pagpalain kami . Amen.

Lord Jesus, in this quiet moment after class, we seek your presence. Surround us with your love and understanding. Let your teachings resonate within us. Help us carry the lessons from today into tomorrow. May our lives be a testament to your grace. Bless us. Amen.

Mahal na Diyos, bantayan mo ang aming mga pamilya sa pamamagitan ng iyong mapagtanggol na mata. Panatilihin silang ligtas, malusog, at puno ng kaligayahan. Nawa’y maging inspirasyon at ipagmalaki sila sa ating pag-aaral. Nawa’y maging mapagkukunan ng kaligayahan ang ating edukasyon sa lahat ng nagmamahal sa atin. eh di sige.

Dear God, watch over our families with your protective eye. Keep them safe, healthy, and full of happiness. May they be inspired and proud by our learning. May our education be a source of happiness to all who love us. so be it. Amen.

Also See: Bugtong Bugtong Na May Sagot With Explanation

Mahal na Diyos, sa pag-alis namin sa espasyong ito ng pag-aaral, nagtitiwala kami sa iyong patnubay at proteksyon. Bantayan mo kami at ang aming mga mahal sa buhay nang may pagmamahal at pangangalaga. Panatilihin kaming ligtas sa aming mga paglalakbay, at nawa’y lagi naming mahanap ang aming daan pabalik sa iyo. Amen.

Dear God, as we leave this space of learning, we trust in your guidance and protection. Watch over us and our loved ones with love and care. Keep us safe on our journeys, and may we always find our way back to you. Amen.

Dear Panginoon, kinikilala namin ang aming mga pagkukulang at humihingi kami ng iyong kapatawaran  taglog prayer after class.

Dear Panginoon, kinikilala namin ang aming mga pagkukulang at humihingi kami ng iyong kapatawaran. Tulungan kaming matuto mula sa aming mga pagkakamali at maging mas mabuting indibidwal. Panatilihin kaming mapagpakumbaba at matatag sa aming paghahangad ng kaalaman at paglago. Amen.

Merciful Lord, we acknowledge our imperfections and ask for your forgiveness. Help us learn from our mistakes and become better individuals. Keep us humble and strong in our pursuit of knowledge and growth. Amen.

Also See: Prayer Before Class To Perform in Tagalog

Final Words

The act of praying is a good way to express gratitude, as well as it help students to develop spiritually and morally. In this post, we have shared Tagalog prayer after class. So you can use this in your school or institution. May these prayers and your practice of gratitude continue to inspire and uplift you in your daily journey. Let us know if you liked this post and found it useful by commenting below. Thank You. 

Leave a Comment