Mga Bugtong Bugtong Na May Sagot: Halimbawa

Bugtong, which means riddles in English, is a cultural and traditional legacy Filipinos have followed for generations. It is a funny, tricky, referenced, and metaphoric form of a question with mind-blowing answers. It is useful for kids to develop vocabulary.

If you are Filipino, you definitely know Bugtong Bugtong teaches in elementary school to develop vocabulary, critical thinking, and common sense to students. Also, it is a fun-loving game to ask friends and family.

We provide some Bugtong Bugtong Na May Sagot, which is helpful for homework ideas or entertainment purposes. We Hope you will like our Bugtong Bugtong, which are easy and hard, both with explanations.

Easy Bugtong Bugtong Na May Sagot

1. Ano ang kailangang sirain bago mo ito magamit?
Answer: An egg
Explanation: You need to crack open an egg before you can cook with it.

2. Matangkad ako noong bata pa ako, at pandak ako kapag matanda na ako. Ano ako?
Answer: A candle
Explanation: This talks about a candle. When it’s new, it’s tall. When it burns, it gets shorter.

3. Ano ang maraming singsing ngunit walang daliri?
Answer: The telephone
Explanation: Think of a telephone. It rings but doesn’t have fingers.

4. Ano ang dahilan ng dalawang tao sa isa?
Answer: A mirror
Explanation: A mirror reflects and shows two people.

5. Ano ang puno ng mga butas ngunit may hawak na tubig?
Answer: A sponge
Explanation: A sponge has holes but can hold water.

6. Ano ang hindi makapagsalita ngunit sasagot kapag kinakausap?
Answer: An echo
Explanation: An echo repeats what it “hears” without speaking.

7. Anong buwan ng taon ang may 28 araw dito?
Answer: All months
Explanation: Every month has at least 28 days.

8. May isang salita na mali ang spelling sa bawat English dictionary. Ano ito?
Answer: Wrong
Explanation: The word “wrong” is spelled incorrectly in every English dictionary.

9. Saan darating ang Huwebes pagkatapos ng Biyernes?
Answer: The dictionary
Explanation: Thursday comes after Friday in the dictionary.

10. Ano ang tumataas ngunit hindi na bumabalik?
Answer: Age
Explanation: Age increases but doesn’t go backward.

11. Ito ay kasing liwanag ng isang balahibo, ngunit walang sinumang makakahawak nito nang matagal.
Answer: Breath
Explanation: Breath is as light as a feather, but no one can hold it for long.

12. Madali akong buhatin pero mahirap ihagis. Ano ako?
Answer: Feather
Explanation: A feather is easy to lift but hard to throw.

13. Ano ang maaari mong hulihin ngunit hindi itapon?
Answer: Cold
Explanation: You can catch a cold, but you can’t throw it.

14. The more you take, the more you leave behind. Ano ito?
Answer: Footsteps
Explanation: Footsteps are left behind the more you walk.

15. Ano ang may leeg ngunit walang ulo at braso ngunit walang kamay?
Answer: A shirt
Explanation: A shirt has a neck but no head, and arms but no hands.

16. Ano ang nasisira sa sandaling sabihin mo ang pangalan nito?
Answer: Silence
Explanation: Silence breaks when you say its name.

17. Anong dalawang bagay ang hindi mo kailanman makakain sa almusal?
Answer: Lunch and dinner
Explanation: You can’t eat lunch and dinner for breakfast.

18. Ano ang may mukha at dalawang kamay ngunit walang braso o binti?
Answer: A clock
Explanation: A clock has a face and two hands but no arms or legs.

19. Ano ang may paa ngunit hindi makalakad?
Answer: A chair
Explanation: A chair has legs but cannot walk.

20. Mayroon akong mga lungsod ngunit walang bahay, kagubatan ngunit walang puno, at mga ilog ngunit walang tubig. Ano ako?
Answer: Map
Explanation: It’s a map with cities, forests, and rivers, but without actual houses, trees, or water.

21. Ano ang laging nasa hapag-kainan ngunit hindi mo ito makakain?
Answer: A plate. (Or a fork, etc.)
Explanation: It’s a plate, something that’s always on the dining table, but you can’t eat it.

22. Ano ang sa iyo ngunit kadalasang ginagamit ng iba?
Answer: Your name.
Explanation: This refers to one’s name, which belongs to an individual but is often used by others.

23. Tanggalin mo ang balat ko at hindi ako iiyak, pero baka ikaw!
Answer: An onion.
Explanation: When you peel off the skin of an onion, it doesn’t cry, but you might due to its strong aroma.

24. Binili mo ako para sa hapunan ngunit hindi mo ako kinakain. Ano ako?
Answer: Silverware.
Explanation: Silverware, like forks and knives, is bought for dinner but isn’t something you eat.

25. Anong klaseng kwarto ang walang bintana o pinto?
Answer: A mushroom!
Explanation: A mushroom is a room-like structure, but it has no windows or doors.

26. Araw-araw akong nag-aahit pero hindi nagbabago ang balbas ko. Ano ako?
Answer: A barber.
Explanation: A barber shaves every day, but the beard remains the same.

27. Mayroon akong mga sanga ngunit walang bunga, puno, o dahon. Ano ako?
Answer: A bank.
Explanation: A bank has branches but lacks fruit, trees, or leaves.

28. Kung mas marami ito, mas kaunti ang nakikita mo. Ano ito?
Answer: Darkness.
Explanation: The more darkness there is, the less you see.

29. Ano ang patuloy na umaakyat at bumaba nang hindi gumagalaw?
Answer: Stairs.
Explanation: Stairs go up and down without moving themselves.

30. Aling salita ang palaging mali ang spelling sa diksyunaryo?
Answer: Incorrectly.
Explanation: The word “incorrectly” is always spelled incorrectly in the dictionary.

31. Nahulog ako pero hindi ako nasasaktan.
Answer: Snow.
Explanation: Snow falls but doesn’t cause harm.

32. Mahahanap mo ako sa Mercury, Earth, Mars at Jupiter, ngunit hindi sa Venus o Neptune. Ano ako?
Answer: The letter “R.”
Explanation: The letter “R” is found in the names of the planets Mercury, Earth, Mars, and Jupiter but not in Venus or Neptune.

33. Maaari kong punan ang isang silid, ngunit hindi ako kumukuha ng espasyo. Ano ako?
Answer: Light.
Explanation: Light can fill a room but doesn’t take up physical space.

34. Kung mayroon ako nito, hindi ko ito ibinabahagi. Kung ibabahagi ko ito, wala ako nito. Ano ito?
Answer: A secret.
Explanation: If you have a secret and share it, you no longer have it.

35. Anong uri ng barko ang may dalawang kasama ngunit walang kapitan?
Answer: A relationship.
Explanation: A relationship is likened to a ship with two companions but no captain.

bugtong with sagot means answer

36. Lagi kitang sinusundan at kinokopya ang bawat galaw mo, pero hindi mo ako mahawakan o mahuli. Ano ako? Answer: Your shadow.
Explanation: A shadow follows and mimics your movements but can’t be touched or caught.

Also See: Prayer After Class Finish In Tagalog

Bugtong Bugtong about Vegetables With Explanation

1. Anong araw ang hindi gaanong paborito ng patatas?
Answer: Fri-day
Explanation: This is a play on words. “Fry-day” sounds like “Friday,” and potatoes are often fried.

2. Kung tatanggalin mo ang balat ko, hindi ako iiyak, kundi ikaw. Ano ako?
Answer: Onion
Explanation: Peeling an onion makes you cry due to its strong aroma.

3. Isa akong gulay na nagtatanim ng itlog. Ano ako?
Answer: An Eggplant
Explanation: Eggplants are vegetables that resemble plants and are associated with “egg” in their name.

4. Gusto akong kainin ng mga kuneho kapag nasa bukid ako. Isa akong orange na gulay na pinakamasarap kapag binalatan. Ano ako?
Answer: Carrot
Explanation: Carrots are orange vegetables often associated with rabbits, and they are best enjoyed when peeled.

5. Alisin ang labas, lutuin ang loob, kainin ang labas, itapon ang loob.
Answer: Corn
Explanation: You remove the husk, cook the kernels inside, eat the outer part, and discard the inner cob.

6. Anong klaseng kwarto ang walang bintana o pinto?
Answer: Mushroom
Explanation: Mushrooms don’t have windows or doors, and they are room-like structures.

7. Ako ay mahaba at berde. Matatagpuan ako sa mga salad. Juicy ako pero hindi pwedeng gawing juice. Mga taong katulad ko sa mga sandwich. Maaari akong ilagay sa mga plato ng pagkain bilang dekorasyon.
Answer: Cucumber
Explanation: Cucumbers are long, green, and often used in salads and sandwiches. They are juicy but not typically juiced.

8. Bilog at pula, madalas nalilito, Sa mga salad at sarsa, madalas akong ginagamit. Ano ang pangalan ko?
Answer: Tomato
Explanation: Tomatoes are round and red. They are commonly used in salads and sauces.

9. Ano ang orange at parang loro?
Answer: Carrot
Explanation: This is a play on words. “Orange” sounds like “orange,” and the answer is also a carrot.

10. Hindi ako prutas, ngunit ako’y matamis at bilog, Puno ng sustansya, sa ilalim ng lupa. Hulaan mo kung sino ako? Answer: Sweet Potato
Explanation: Sweet potatoes are not fruits, but they are sweet, round, and grow underground.

11. Isa akong berdeng gulay na mukhang maliit na puno. Parang Karate Master.
Answer: Broccoli
Explanation: Broccoli is a green vegetable that looks like a small tree, resembling a “Karate Master.”

12. Ano ang nangyayari at may I sa gitna?
Answer: Onion
Explanation: This is a play on words. “I” is in the middle of the word “onion.”

Bugtong Bugtong About Fruits

1. Bilog ang katawan ko. Puti ako sa loob. Naka-red jacket ako. Ako ay isang malusog na prutas at tumutubo sa mga puno. Ano ako?
Answer: Mansanas (Apple)
Explanation: Describing an apple with its round shape, white flesh, and red skin, often referred to as a healthy fruit growing on trees.

2. Mukha itong berde, nakabukas na pula. Ang kinakain mo ay pula, ngunit ang iluluwa mo ay itim.
Answer: Pakwan (Watermelon)
Explanation: Describing a watermelon with its green outer appearance, red interior, and black seeds. When eaten, you consume the red part and discard the black seeds.

3. Dilaw ang kulay ko. At lumalaki ako sa mga puno. Isa akong sikat na pagkain. May mga unggoy at unggoy. Ano ako? Answer: Saging (Banana)
Explanation: Depicting a banana with its yellow color, growth on trees, and association with being a popular food, often enjoyed by monkeys.

4. Mayroon akong balat. Ang kulay ng balat ko ay nasa pagitan ng pula at dilaw. Ngunit tinatawag ako ng mga tao sa aking kulay. Ano ako?
Answer: Kahel (Orange)
Explanation: Describing an orange with its peel having a color between red and yellow. Despite this, people commonly refer to it by its orange color.

5. Ito ay dilaw. Maaari itong maging kasinghaba ng iyong palad. Ano ang prutas na iyon?
Answer: Saging (Banana)
Explanation: Describing a banana again, highlighting its yellow color and mentioning its length, which can be as long as the palm.

6. Ito ay isang uri ng prutas na ang hugis ay hugis-itlog. Ang kulay nito ay dilaw, at ito ay medyo maliit.
Answer: Lemon (Lemon)
Explanation: Describing a lemon with its egg-like shape, yellow color, and relatively small size.

7. Ano ang prutas na nagsisimula sa letrang “P” at nagtatapos sa letrang “e”?
Answer: Pinya (Pineapple)
Explanation: Asking for a fruit that starts with the letter “P” and ends with the letter “e,” with the answer being pineapple.

8. Nakasuot ako ng pulang amerikana at may bato sa lalamunan ko. Ano ako?
Answer: Seresa (Cherry)
Explanation: Describing a cherry with its red appearance and referencing the pit inside, similar to a stone in the throat.

9. Ako ay isang ibon, ako ay isang prutas, at ako ay isang tao. Ano ako?
Answer: Kiwi (Kiwi)
Explanation: Describing a kiwi with its association to being a bird, a fruit, and a person, emphasizing its versatility.

10. Isa akong prutas. Maaari akong maging berde o lila. Ginagamit ako ng mga tao sa paggawa ng alak.
Answer: Uva (Grapes)
Explanation: Describing grapes, which can be green or purple, and highlighting their use in making wine.

Hard, Tough Bugtong Bugtong

1. Ano ang maaaring tumakbo ngunit hindi makalakad, may bibig ngunit hindi nagsasalita, may ulo na hindi umiiyak, at isang kama na hindi natutulog?
Answer: A river
Explanation: Describing a river as something that flows like a runner, has a mouth where water moves but doesn’t speak, has a source or head that doesn’t cry, and a bed but doesn’t sleep.

2. Kung ang isang de-koryenteng tren ay kumikilos pahilaga sa bilis na 55 mph at ang hangin ay umiihip sa silangan sa 70 mph, saang paraan humihip ang usok?
Answer: Electric trains don’t produce smoke.
Explanation: Electric trains don’t emit smoke, as opposed to traditional trains powered by steam or diesel.

3. Mayroong 6 na kapatid na babae. Ang bawat kapatid na babae ay may 1 kapatid na lalaki. Ilang kapatid na lalaki ang nasa pamilya ng kapatid na babae?
Answer: One brother
Explanation: Each sister shares the same one brother, so there is only one brother in the family.

4. Sinusukat mo ang aking buhay sa mga oras at pinaglilingkuran kita sa pamamagitan ng pag-expire. Mabilis ako kapag payat at mabagal kapag mataba ako. Ang hangin ay aking kaaway.
Answer: A candle
Explanation: Describing a candle’s life being measured in hours, serving by burning, and being affected by the wind. It burns faster when thin and slower when fat.

5. Anong salitang Ingles ang nagpapanatili ng parehong pagbigkas, kahit na pagkatapos mong alisin ang apat sa limang titik nito?
Answer: Queue
Explanation: The word “queue” retains the same pronunciation even after removing four out of its five letters.

6. Anong ibon ang iniuugnay mo sa pagbubuhat ng mga timbang?
Answer: A crane
Explanation: Referring to the heavy lifting machinery known as a crane, not the bird.

7. Walang sinuman ang nakalakad sa ganitong paraan. Aling paraan ito?
Answer: The Milky Way
Explanation: Describing the unique path of the Milky Way galaxy, which no one has walked.

8. Galing ako sa isang minahan at napapalibutan ako ng kahoy palagi. Ginagamit ako ng lahat. Ano ako?
Answer: Pencil lead
Explanation: Describing the core of a pencil, which comes from a mine and is surrounded by wood. It is commonly used by everyone for writing or drawing.

Leave a Comment