Tagalog Friendship Quotes With English Meaning

Can you imagine life without friends? There is no life without friends, right? Every one of us has friends in life, and we spend lots of time with each other.

We laugh together, and We cry together. We all are blessed with friends in our life. Here we provided beautiful Tagalog friendship quotes that you will love to read.

Quotes express feelings inside us and friendship quotes remind us of moments we spend together with friends. Enjoy our friendship quotes tagalog and feel free to share with your friends too.

Tagalog Friendship Quotes With English Meaning

Tagalog Friendship Quote

Hindi malaking barko ang Titanic, ang malaking barko ay ang barkong tinatawag na pagkakaibigan

Titanic is not a big ship, big ship is our ship that is friendship

Good friends tagalog quote image

Kapag ikaw ay nasa tuktok,
nalalaman ng mga kaibigan mo kung sino ka.
Kapag ikaw ay nasa ibaba,
nakikilala mo kung sino ang iyong mga kaibigan

GOOD FRIENDS
care for each other
CLOSE FRIENDS
understand each other, But
TRUE FRIENDS
Stay forever…
beyond words,
beyond distance,
beyond time….!

Image of sweet message for best friend in tagalog

Ano ang totoo ngunit dilnakikita ? Ang iyong pag-ibig. Ano ang totoo ngunit di-makatarungan? Ang iyong distansiya sa akin. Ano ang matamis ngunit di-kumukupas? Ang iyong ngiti. Ano ang mahalaga ngunit hindi matatapatan ng presyo? Ang iyong pagkakaibigan.

What is real but invisible? Ur love. What is true but unfair? Ur away from me. What is sweet but invincible? Ur smile. What is precious but priceless? Ur friendship.Ano ang totoo ngunit di-nakikita?

Tagalog quote about best friend image

Mahal kong kaibigan, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, ngunit pinagpala ako na bahagi ka ng buhay ko

Dear best friend, I don’t know how to thank you, but I’m lucky to have you in my life.

Quote image 3-5

Higit na pinagaganda ng matalik na magkaibigan ang masasayang araw, at pinagagaan ang malulungkot na araw.

Best friends make the good times better and the hard times easier.

Thanks for reading our tagalog friendship quotes hope you satisfied with our collection if you have any you can comment in below comment box.

Also See: Patama Quotes Collection

Friendship Quotes Tagalog With English Meaning For True Friends

Quote image 3-6

Walang dahilan ang tunay na pagkakaibigan, ang mga kaibigan ay laging pinipili ng puso. Isa ka sa kanila

True friendship never has a reason, friends are always chosen by heart. You are one of them.

Quote image 3-6

Ipinapakita ng mga kaibigan ang kanilang pagmamahal sa panahon ng pighati, hindi sa panahon ng luwalhati.

Friends show their love in times of trouble, not in happiness.

Tagalog true friends quote image

Doon ko napagtanto kung sino ang tunay na kaibigan. Ang tunay na laging magmamahal sa iyo—ang di-perpektong ikaw, ang tulirong ikaw, ang maling ikaw—dahil ito ang inaasahan sa mga tao

That’s when I realized what a true friend was. Someone who would always love you-the imperfect you, the confused you, the wrong you-because that is that people are supposed to do.

Quote image 3-7

Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi tungkol sa laging pagsasama, kundi sa hindi pagbabago kahit magkahiwalay.

True friendship isn’t about being inseparable, it’s being separated and nothing changes.

Quote image 3-8

Mas mainam ang maglakad sa dilim kasama ang kaibigan, kaysa maglakad nang mag-isa sa liwanag.

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.

Quote image 3-9

Ang pagkakaibigan ang pinakamagandang biyaya sa buhay, at nabiyayaan ako nito

The greatest gift of life is friendship, and I have received it.

Quote image 3-10

Maghanap ng mga taong hahamon at magbibigay sa iyo ng inspirasyon; maglaan ng maraming oras sa kasama sila, at ito ang babago sa iyong buhay

Find a group of people who challenge and inspire you; spend a lot of time with them, and it will change your life.

Quote image 3-11

Ang kaibigan ang siyang nakauunawa sa iyong nakaraan, ang naniniwala sa iyong hinaharap, at ang tanggap ka sa kung sino ka man ngayon

A friend is someone who understands your past, believes in your future and accepts you just the way you are

Kapag ikaw ay nasa tuktok,
nalalaman ng mga kaibigan mo kung sino ka.
Kapag ikaw ay nasa ibaba,
nakikilala mo kung sino ang iyong mga kaibigan

When you are up in life,
your friends get to know who you are.
When you are down in life, you get to
know who your friends are.

Quote 3-12

Ang mga kaibigan ay parang magagandang libro
bibihira pero maingat na pinipili.

Friends should be Like good books
few but hand selected.

So these are our best collection of tagalog quotes about friendship means kaibigan quotes. hope you like our tagalog friendship quotes. Don’t forget to share with your friends whom you love the most.

Leave a Comment